phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Защита на информацията

С напредването на технологиите нараства и обемът на информация, която се събира, използва и споделя, като същевременно въпросът за поверителността и адекватната защита на информацията придобива все по съществено значение както за търговските дружества, така и за публичните институции. Наред с това, сложността и обемът на регулациите в сферата на поверителността и защитата на личните данни се развиха значително бързо, което превърна методите за защита и технологичните решения срещу кражба, неразрешено използване и други форми на компрометиране на данни в сериозно правно предизвикателство за всеки бизнес.Екипът от юристи на CasePro има значителен и многопосочен опит в областта на поверителността и защитата на информацията, което ни дава възможност да предоставяме ефективни решения по отношение на информационната сигурност.

В консултациите си в сферата на защитата на информацията се фокусираме върху опазването на търговските тайни и друга поверителна бизнес информация, върху защитата на личните данни, защитата на данни на потребителите, управлението и съхранението на информацията и др. Разчитайки на интердисциплинарните си познания и опит, предлагаме:

  • Консултиране на частни и публични дружества по въпроси, свързани със защитата на информация, отнасяща се до потенциални инвестиции и придобивания, както и изготвяне на споразумения за конфиденциалност и други документи, свързани с обезпечаването на сигурността на информацията в рамките на широк кръг от дружествени и търговски сделки в различни отрасли;
  • Разработване на механизми за защита на поверителността на информацията, например изготвяне на вътрешни политики за поверителност на данни, на правила и процедури за защита на информацията, изготвяне на общи условия и политики за поверителност на електронни сайтове и др.;
  • Консултиране на работодатели относно приложимите нормативни регулации, касаещи защита на личните данни на служителите и последиците от злоупотребата с тях;
  • Правни решения за законосъобразно споделяне и предоставяне на трети лица на защитена от закона или друга поверителна информация;
  • Юридически консултации относно задълженията на определени правни субекти за докладване, оповестяване и разкриване на информация, съгласно приложимите закони и подзаконови актове;
  • Юридическа помощ при регистрация на администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни.
Имате въпрос?