phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Право на информационните технологии

Информационните технологии са динамично развиващ се сектор, чиито правни аспекти са свързани предимно с все по-тясно застъпващите се сфери на правото и компютрите.

Правото на информационните технологии е ключова област на интерес от страна на CasePro, област в която екипът ни бързо набира експертни познания в резултат на постоянната ни ангажираност с предоставяне на правни консултации на местни и чужди IT проекти. В допълнение към правните аспекти на процеса на реализация на такива проекти, фокусът на вниманието ни е насочен и към неизменно съпътстващите ги въпроси, свързани с права на интелектуална собственост, включително авторски права върху софтуер, както и различните специални правила за предотвратяване свободното копиране на дигитални медийни продукти.

Нашите професионалисти са специализирани в следните теми, свързани с правото на информационните технологии, теми:

  • Изготвяне на споразумения за разработка и внедряване на софтуер;
  • Професионална отговорност на разработчиците;
  • Гаранции и отговорност, свързани със софтуерни продукти;
  • Софтуерни лицензии;
  • Лицензионни споразумения с крайни потребители;
  • Споразумения с международни производители на хардуер;
  • Договори за поддръжка и ремонт;
  • Правни аспекти на аутсорсинга на ИТ услуги.
Имате въпрос ?