phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Съдебни спорове и арбитраж

С оглед значителния процесуален опит на екипа на CasePro по стотици граждански, търговски и административни съдебни дела, ние сме уверени, че притежаваме необходимите способности да ви представляваме ефективно пред съдебните органи.

Въпреки успешния си опит в процесуалното представителство пред съд, с готовност търсим и други пътища за разрешаване на спорове - в зависимост от спецификата на конкретния случай, обръщаме специално внимание на възможностите за извънсъдебно уреждане на спорове и насърчаваме клиентите си към медиация или към отнасяне на спора пред арбитражен съд.

Все пак, в случаите, в които завеждането на съдебен иск е неизбежно или се окаже най-подходящо решение за уреждане на спора ви, CasePro ще ви предостави навременно, компетентно и насочено към защита на бизнес интересите ви процесуално представителство в следните сфери:

  • Търговски и облигационни съдебни спорове;
  • Съдебни спорове, свързани с преобразувания и придобивания;
  • Съдебни спорове, свързани с несъстоятелност;
  • Трудовоправни спорове;
  • Данъчни и административни спорове;
  • Спорове относно недвижими имоти;
  • Производства, свързани с интелектуална и индустриална собственост;
  • Производства, свързани с антитръст и защита на конкуренцията;
  • Охранителни производства;
  • Изпълнителни производства.
Имате въпрос ?