phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Превенция срещу изпирането на пари

Решенията на CasePro за противдействие срещу изпирането на пари (AML) са насочени към намаляване на рисковете, свързани с прането на пари, финансирането на тероризъм и други сходни незаконни дейности, като същите имат за цел да гарантират цялостно съответствие с приложимото законодателство чрез разработване и управление на текущи програми и процеси. В частност, CasePro предоставя на своите клиенти правни съвети по множество аспекти на AML правила и регулации, сред които:

AML политики, програми, процедури

 • Изготвяне, преглед и разработване на вътрешни AML политики, програми, процедури и допълнителни инструкции за тяхното надлежно изпълнение;
 • Правни съвети относно спазването на съответните национални и европейски регулации, както и добри практики свързани с проекти за AML съответствие;
 • Правни насоки относно прилагането на процедури, основани на риска, като „Опознай своя клиент” (KYC) и комплексна проверка на клиенти, както и съдействие при имплементиране на конкретни подходящи мерки за осигуряване на съответствие;

AML обучения

 • Организиране, ръководство и провеждане на обучения, които отразяват най-новите регулаторни тенденци и най-добри практики в индустрията (включително обучения на ръководството, служителите или обособени отдели при клиенти);
 • Изготвяне на пакет от документи, необходими за удостоверяване на проведените обучения пред компетентните органи;

AML анализ

 • Преценка на свръзаните с бизнеса рискове при различни търговски сделки;
 • Оценка на възможността за ангажиране на наказателната, административни или гражданска отговорност на клиентите;
 • Идентифициране на високорискови елементи и разрешаване на несъответствия и недостатъци на прилагани практики за AML съответствие;
 • Правни насоки относно развитието на законодателството и регулациите в областта на AML, особено приложимите препоръки и инструкции на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Работна група за финансово действие (срещу изпирането на пари) (FATF);
 • Извършване на AML анализ на клиенти с цел минимизиране на риска от несъответствие;

Оповествяне на действителен собственик/ци (UBO(s)

 • Правни съвети относно задълженията за оповествяне и докладване, вменени на юридическите лица и другите правни образувания, установени в България;
 • Подробен анализ на корпоративни структури, включително изготвяне на диаграми с проценти и дялови/акционерни участия;
 • Определяне на (i) конкретното физическо лице(а), което следва да бъде оповестено като UBO(s) и (ii) юридическите лица или други правни образувания, които следва да бъдат опосвестени като такива, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху клиент;
 • Правни насоки относно събирането на идентификационни данни за UBO(s), както и информация за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху клиент;
 • Правно съдействие при апостилиране, легализация и превод на документи;
 • Оценка дали е необходимо определяне на местно физическо лице за контакт и съвет относно конкретните стъпки в тази връзка;
 • Изготвяне и попълване на пакет от документи, необходими за надлежното извършване на процеса на оповестяване на изискуема информация;
 • Подаване на необходимото заявление заедно със съпътстващата го документация за опосвестяване на изискуемата информация пред съответния регистър;

Поддържане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари

 • Оценка дали даден клиент попада в някоя от категориите задължени лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • Идентифициране на конкретните задължения вменени на специфичната категория задължени лица;
 • Изготвяне и/или ревизия на вътрешни правила за контрол и противодействие срещу изпирането на пари;
 • Изготвяне на пакет от задължителна и придружаваща документация към горните вътрешни правила;

Представителство

 • Сътрудничество и поддържане на комуникация с компетентни органи, вкючително по време на проверка на клиент;
 • Обжалване на действия и актове на компетентни органи в областта на AML, в това число и ДАНС;
 • Провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предполагаеми нарушения от страна на клиент.
Имате въпрос?