phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Защита на конкуренцията

CasePro ще ви предостави експертно съдействие в процеса на разработване и прилагане на ценообразуването и други търговски политики на вашия бизнес в съответствие със законодателството за защита на конкуренцията. Целта на нашия проактивен екип е да подпомогнем клиентите си да установят и преодолеят потенциалните рискове за отклонение от правилата на конкуренцията, които търговската им дейност носи, преди да възникнат реални закононарушения.

Нашите експерти в сферата на антитръстовото законодателство и правилата за защита на конкуренцията ще ви предоставят стратегически и ефективни правни съвети в процеса на водене на преговори, планиране и изпълнение на вашите договори с доставчици, дистрибутори и подизпълнители.

Във връзка с контрола върху концентрациите между предприятия нашият екип от консултанти ще ви съдейства и при необходимост от уведомяване на компетентни местни и европейски органи за наличие на концентрация.Нашите компетентни и широкоспектърни консултантски услуги в сферата на антитръстовото законодателство и правилата за защита на конкуренцията обхващат:

  • Контрол на концентрациите между предприятия и представителство пред компетентните органи;
  • Установяване и избягване на анти-конкурентни практики и злоупотреба с монополно или господстващо положение;
  • Подготовка на дистрибуторски договори и правни консултации във връзка отношенията с дистрибутори и посредници;
  • Правни консултации относно прозрачно ценообразуване и способи за продажба, в това число и, промоции и рекламни кампании;
  • Защита на потребителите;
  • Процесуално представителство във връзка с обществени поръчки и обжалване на тръжни процедури пред Комисия за защита на конкуренцията;
  • Процесуално представителство при спорове в областта на антитръстовото законодателство и защитата на конкуренцията.
Имате въпрос ?