phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Търговско и облигационно право

Повече от 10 години адвокатите от CasePro работят като специалисти в сферата на търговското и облигационното право и като консултанти, обслужващи банки, финансови институции, както и редица местни, чуждестранни и трансгранични търговски предприятия и големи холдингови дружества, чиито дъщерни дружества развитат дейност в десетки сектори и отрасли чрез публични и частни акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност.

Широката и задълбочена експертиза и опит на нашия екип в областта на търговскoтo и облигационното право ни позволява да предлагаме гъвкави и ефективни юридически решения, съобразени със специфичните нужди на нашите клиенти, като обръщаме особено внимание на защитата на техните законни интереси при установяване или пректатяване на договорните им правоотношения с бизнес партньорите им.

В отношенията си към нашите клиенти залагаме на професионалното си усърдие и коректност, на иновативността, бързината и точността, с които подхождаме както към ежедневните им бизнес отношения (свързани с производство, дистрибуция, продажби, реклама и т.н.), така и към значимите им еднократни търговски транзакции като образуване на съвместни предприятия, сключване на стратегически партньорства, договаряне и усвояване на проектно финансиране, сключване на споразумения за развитие на определени икономически сектори и т.н.

Правното обслужване, което предлагаме в областта на търговското и облигационното право, се фокусира върху:

  • Подпомагане на клиентите ни при участие в преговори;
  • Всеобхватна правна помощ във връзка със сделки - изготвяне и преглед на всички видове търговски договори и споразумения, на допълнителни споразумения и други, свързани с тях документи в рамките на преговорния процес и след това;
  • Изготвяне на правни становища и пълния пакет на договорна документация за встъпване в, изпълнение, изменение или прекратяване на договорни правоотношения;
  • Преглед на подписани договори и консултации във връзка с тяхното изпълнение;
  • Правен анализ на дългове и съдействие при реструктурирането им;
  • Правен анализ на съществуващите и бъдещи обезпечения и гаранции;
  • Ангажиране на договорна отговорност на насрещната страна или защита срещу нейни претенции.
Имате въпрос ?