phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Дружествено право

Търговскоправните и търговско-административни услуги на CasePro са в услуга на множество частни и публични търговски и индустриални дружества, холдингови дружества и групи в различни сектори на бизнеса, както и различни структури за управление на активи, фондове и организации, работещи в нестопанския сектор.

Нашите опитни специалисти по търговско право ежедневно и ефективно съдействат на мениджмънта и търговските структури на нашите клиенти по отношение на широк кръг от въпроси, свързани с корпоративното управление и съблюдаването на относимите нормативни изисквания, с транзакции и процедури по преобразуване на дружества, както и други въпроси като:

  • Корпоративно управление и търговско-административни услуги, включително свикване и провеждане на събрания на управителните и надзорните органи на търговски дружества, подготовка на проекторешения и правни консултации, свързани с воденето на протоколни книги;
  • Правни консултации по отношение на законовата рамка на корпоративното управление;
  • Консултации във връзка с правоотношенията на търговските дружества с мениджмънта и разработване на схеми за за стимулиране на управленския персонал и служителите;
  • Изготвяне на споразумения между съдружниците във връзка с управлението и контрола върху дейността на търговските дружества, промените в дяловото участие, ползването на финансиране, разпределението на печалбата и др.;
  • Правна помощ при провеждането и регистрацията на всички видове основни промени в правния статус на дружество - промяна на фирма, промени в предмета на дейност, изменения в размера и структурата на капитала, напускане или изключване на съдружници, промяна на броя на членовете на управителните органи, други промени в дружествения договор или устава, и др .;
  • Регистрация на дъщерни дружества, клонове или търговски представителства, формирането на холдингови структури и разработване на свързаната с тях документация;
  • Структуриране на сделки по сливания и придобивания, разделяния и отделяния, вливания и сливания, частично прехвърляне на търговско предприятие, включително и подготовката на всички съответни споразумения и друга правна документация;
  • Провеждане на цялостен дю дилиджънс с оглед евентуални преобразувания или придобивания;
  • Поддръжка на електронен търговски архив;
  • Правна помощ в отношенията с държавните ограни.
Имате въпрос ?