phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Енергетика

Нашите адвокати притежават задълбочени познания относно енергийната промишленост и промишленост и приложимата към нея законова рамка. Ние се открояваме с опит и експертиза в проекти за изграждане и експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Членовете на екипа на CasePro са консултирали предприемачи и инвеститори във връзка с изграждането на вятърни и соларни паркове - планирането и проектирането им, получаването на необходимите разрешения, изготвянето на свързаната с изграждането им договорна документация (в т.ч. уреждане на отношенията с проектанти, строители, доставчици, субекти, осъществяващи надзорни функции, ръководители на проекти и др.), договори за експлоатация и поддръжка, споразумения с краен доставчик за изкупуване на произведена електроенергия; предоставяли са правно съдействие и относно финансирането и екологичното въздействие на такива проекти.

Имате въпрос ?