phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Финанси

В настоящия период европейският финансов сектор е изправен пред множество предизвикателства, обусловени от една страна от повишените очаквания към индустриалния сектор да осигури ликвидните средства, необходими за възстановяване на борещите се с кризата икономики в Европа, и от друга страна от необходимостта да бъдат съблюдавани нововъведените високи изисквания на ЕС за управление на риска (особено Базел III). След бума на ипотечното кредитиране и проектното финансиране, предшествал кризата в България, много финансиращи институции насочиха усилията си в разработването на схеми за микрокредитиране с максимален потенциал за растеж. Днес, истинско предизвикателство, както за доставчиците на финансови услуги, така и за техните клиенти, е да определят кои финансови инструменти и услуги биха предоставили най-благопориятни възможности за печалба и растеж и да ги адаптират към комплексната нормативна уредба в сектора.

Ние сме наясно със законовия натиск и ограничения, пред които са изправени всички пазарни участници с основна дейност, насочена към различни форми на финансиране, кредитиране, застраховане или набиране на капитал. Фокусът на правните услуги, предоставяни от CasePro в сферата на финансите и банковата дейност, е да разглеждаме проблемите като предизвикателства и да откриваме в тях реални възможности за развитие. Нашите адвокати са консултирали осъществяването на едни от най-големите сливания в банковия сектор в България.

Независимо дали вашият бизнес или институция търси правно съдействие във връзка с микрокредитиране или комплексни форми на банково и институционално финансиране, или се нуждае от консултация по отношение на финансовите пазари, застраховането, фирменото кредитиране или за целите на съобразяване на дейността си с националните и международните законови изисквания, нашият екип е в състояние да ви предложи пълен пакет услуги, на които можете да разчитате във всеки правен аспект на вашата инвестиционна инициатива.

Имате въпрос ?