phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Ликвидация и несъстоятелност

През последните години се наблюдаваха значителни колебания в икономическата сфера, както и динамика в законодателството. В резултат на това, нарастна и броят на клиентите ни, които търсят съдействие от екипа на CasePro по въпроси, свързани с несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества, упражняващи дейност в страната. Предвид натрупаната богата експертиза в тази област, предлагаме компетентна юридическа помощ както на дружествата, изпаднали в неплатежоспособност, така и на техните кредитори, с цел да ги подпомогнем в процеса на прекратяване или оздравяване на такива дружества.

Юридическите услуги, които CasePro предлага на търговските дружества, изпаднали в неплатежоспособност и на кредиторите на такива дружества, включват:

 • Първоначален анализ на юридическото и финансово състояние на длъжника и подготвяне на стратегически план за действие;
 • Подготовка на набора от документи, необходими за откриване на производството по несъстоятелност;
 • Юридическо представителство в съдебните заседания и процедури в рамките на производството по несъстоятелност;
 • Юридическо представителство на кредиторите във връзка с предявените вземания, както и в производства по отмяна на сключени от длъжника сделки, увреждащи интереса на кредиторите;
 • Юридически консултации и представителство на длъжниците или техните кредитори в процеса по постигане на доброволно уреждане на отношенията им чрез сключване на споразумение с кредиторите;
 • Юридическа помощ при разпределението на активите или в изготвянето на оздравителен план на дружеството на длъжника.

За клиентите, които желаят доброволно да прекратят дейността на техните дружества, CasePro предлага следните юридически услуги:

 • Изготвяне на всички необходими документи за откриване на производство по ликвидация;
 • Юридическа помощ при свикването и организирането на общи събрания и заседания на други дружествени органи за целите на ликвидацията;
 • Назначаване на ликвидатор;
 • Юридическо консултиране относно всички действия и сделки, свързани с осребряване на активите, събиране на вземания, погасяване на задълженията, разплащане на дълговете, разпределение на активи между съдружниците или акционерите и т.н.;
 • Юридическа помощ при дерегистрацията на ликвидираното дружество, както и представителство пред данъчните органи и Агенцията по вписванията.
Имате въпрос?