phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Сливания и придобивания

Експертите на CasePro отлично познават пазара и разполагат с необходимия опит да предоставят компетентни консултации по всички въпроси относно транзакции, свързани с придобиване на търговски дружества или дялове от тях. Ние подпомагаме нашите клиенти в успешното сключване на такива сделки в широк спектър от отрасли.

Нашият екип има активна роля в сделките, свързани с придобиване на търговси дружества, които консултира, вземайки участие в следните етапи:

  • Изготвяне на пълен правен анализ на предприятието, обект на придобиване;
  • Подбиране на структурата и способите за извършване на сделката;
  • Участие в процеса на преговори, изготвяне на всякаква преддоговорна документация;
  • Участие в процеса по извършване на покупко-продажбата, в това число в изготвянето и съгласуването на договора за покупко-продажба, други споразумения и корпоративни документи, необходими за успешното финализиране на сделката;
  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията;
  • Осъществяване на комуникацията и преговорите с финансови институции, както и изготвяне и преглед на всички документи във връзка с финансирането на сделката;
  • Правно съдействие по въпроси, възникнали след сключване на сделката.
Имате въпрос?