phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Административно право, обществени поръчки и публично-частни партньорства

Адвокатите на CasePro имат значителен опит в областта на обществените поръчки, концесиите, публично-частните партньорства и приватизационните сделки, като консултират както държавните органи, така и частните лица, участващи в тези процедури. Нашата практика обхваща представителство по множество административни дела и обществени поръчки в областта на информационните технологии, инфраструктурата, строителството и природните ресурси.

В кръга на нашите услуги влизат широк кръг дейностти в областта на административното право, обществените поръчки и публично-частните партньорства, като:

  • Съставяне и подготовка от страна на възложителя на необходимите документи за провеждане на обществени поръчки;
  • Подготовката на необходимите документи за участие в обществени поръчки;
  • Изготвяне на споразумения за учредяването на консорциуми;
  • Правна помощ в подготовката и изпълнението на концесионни процедури;
  • Консултиране на публичния и частния партньор в процеса на реализиране на публично-частното партньорство;
  • Представителство пред компетентните органи в процеса на възлагане на обществената поръчка или концесия, както и в последващия държавен контрол, касаещ изпълненението им;
  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и ВАС в производства по обжалване на процедури по възлагане на обществени поръчки или предоставяне на концесии.
Имате въпрос ?