phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Управление на отпадъците и Рециклиране

Управлението и рециклиране на отпадъци се регулира от сложна правна рамка, която налага многобройни задължения на участващите дружества и техните клиенти, както и на обикновените потребители на услуги в тази сфера. Субектите, ангажирани със събирането, транспортирането, преработката, изхвърлянето и рециклирането на отпадъците, попадат под строг лицензионен режим от страна на държавните органи, наред със задължението им за спазване на установените правила и проверки на качеството. Отрасълът е обвързан и с множество екологични въпроси, които го отличават с висока социална значимост - особено по отношение на нерешения и задълбочаващ се проблем с депонирането на отпадъците на столицата.

Членовете на нашия екип в дълбочина познават законовите разпоредби, уреждащи този отрасъл. CasePro е изпълнявало проекти, свързани с правния анализ за придобиване на организации за рециклиране на отпадъци, организации, търгуващи с отпадъци от черни и цветни метали, както и организации за съхранение на отпадъци. Разполагаме с необходимата компетентност да предоставим квалифицирана правна помощ по отношение на процеса за получаване на различни разрешителни в сферата на управлението и рециклирането на отпадъци, както и за осигуряване на съответствие на дейността ви с изискванията, наложени от Закона за управление на отпадъците, приложимите местни разпоредби, както и на относимото европейско законодателство.

Имате въпрос ?